PŘIHLÁŠENÍ

Již brzy bude k dispozici nový eshop plný sladkých novinek !!!

chladici vuzPo dobu letních dní dopravujeme vaše objednávky Dopravní službou v chladících vozech. Pralinky jsou tak v bezpečí.
volejte pro výběr pralinekPomůžeme vám s výběrem pralinek i čokolád.
Volejte: 732 60 90 62

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti  PAVLINA PATISSERIE s.r.o.

se sídlem Jankovcova 938/18a, Praha 7, 170 00

IČ: 24794848, DIČ: CZ24794848

C 174875 vedená u Městského soudu v Praze

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.pralinkovyclub.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti PAVLINA PATISSERIE s.r.o, se sídlem Jankovcova 938/18a, Praha 7, 170 00, IČ: 24794848 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174875 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pralinkovyclub.cz  (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 • Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje též Kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace a to přímo z Webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, že zboží bude doručováno mimo území ČR, zašle prodávající kupujícímu elektronicky na uvedený email náklady na dodání a balení zboží.

V případě, kdy Prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně Kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve Webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží Prodávajícímu uhradit.

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).
  • Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující rovněž zaškrtnutím příslušného pole potvrdí, že byl seznámen s Pravidly ochrany osobních údajů společnosti PAVLINA PATISSERIE s.r.o. a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely, které budou v souhlasu výslovně uvedeny.
  • Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • V případě, že Kupující v objednávce zvolí osobní vyzvednutí v prodejně Prodávajícího a úhrady Kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost Kupujícího dle dokladu totožnosti.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně – platební kartou – prostřednictvím platebního systému ČSOB
 • V hotovosti nebo platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Pralinkový Club, Jankovcova 938/18a, Praha 7, 170 00
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.43-8577650207/0100 , vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „ Účet prodávajícího“)
  • Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • V případě platby v hotovosti v provozovně Kupujícího je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – Fakturu nebo Pokladní daňový doklad. Prodávající je plátcem DHP. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo hotově se zbožím.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dní od převzetí zboží, a to v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ.
  • Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží Kupujícím. Pro urychlení vyřízení odstoupení by měl Kupující v oznámení uvést číslo Objednávky, datum nákupu a číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu na jeho e-mailovou adresu jeho přijetí.

 • V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží Kupující zašle nebo předá Prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že předmětem dodávky je zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Prodávající výslovně upozorňuje, je toto je případ naprosté většiny potravinářského zboží, které Prodávající ve svém internetovém obchodu nabízí. Pokud tedy Kupující poruší obal zakoupeného zboží způsobem, že lze vyjmout obsah balení či tento obsah kontaminovat, není možné od kupní smlouvy na zmíněné zboží odstoupit.
 • V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Prodávající obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět.

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Dodání zboží Kupujícímu při teplotě nad 20°C probíhá smluvním partnerem Prodávajícího v chladících vozech. Kupující bere na vědomí, že Prodávající odesílá objednávky v letním období 2 dny v týdnu a doba doručení přepravní společností činí 2-3 dny. Prodávající Kupujícímu předem sdělí termín závozu a to na jeho uvedenou e-mailovou adresu.
  • Přeprava zboží za PŘEDPLATNÉ Pralinkového Clubu

V případě osobního vyzvednutí PŘEDPLATNÉHO je zboží připraveno vždy k 20. v měsíci, po měsíci kdy byl proveden nákup za PŘEDPLATNÉ a to na adrese provozovny Pralinkový Club, Jankovcova 938/18a, Praha 7, 170 00 ve standardní otevírací době, uvedené na stránkách Pralinkového Clubu – v sekci KONTAKT.

V případě doručení dopravní službou, je PŘEDPLATNÉ odesíláno mezi 20.-25. v měsíci, po měsíci, kdy byl nákup za PŘEDPLATNÉ proveden.

 • Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. U chladící přepravy činí tyto náklady za doručení 250,-Kč.
 • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Odpovědnost za vady prodávaných výrobků je v délce trvání uvedené minimální trvanlivosti jednotlivých výrobků, za předpokladu, že tyto jsou skladovány dle doporučených skladovacích podmínek uvedených na obalu zboží.
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc, Kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorky nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- vyhovuje požadavkům právních předpisů

 • Kupující je obecně oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vady zboží do 24 měsíců od dodání zboží. V případě, že ja na zboží uvedeno datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti, může Kupující uplatnit právo z vadného plnění pouze do data spotřeby nebo minimální trvanlivosti vyznačeného na obalu zboží.
 • Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na jakost na zakoupené potravinářské zboží do data jeho použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vyznačené na obalu zboží (dále jen „Záruční doba“).
 • Kupující musí dodržet podmínky pro skladování zboží uvedené na obalu zboží, popř. sdělené Kupujícímu Prodávajícím při nákupu. Kupujícímu se musí při skladování a manipulaci se zbožím brát v potah zvláštní vlastnosti zboží spočívající v jeho charakteru čokoládového nebo cukrářského výrobku.
 • Reklamované zboží nesmí být Kupujícím otevřeno (Kupující nesmí porušit jeho obal), kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady zboží. Práva odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka na jakost, zaniknou, nebyla-li práva ze záruky uplatněna u Prodávajícího v Záruční době.
 • Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, má Kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokus se však vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupí.
 • Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou sledu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jako i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v niž je přijetí reklamace možné, s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení reklamace spotřebitele prodávajícímu.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: coi.cz
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 3. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 4. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Jankovcova 938/18a, Praha 7, 170 00, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 732 60 90 62. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Praze dne 01.06.2024                                                                                                                                          

Praguest fun page